Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
Nils
Reklama
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi czołówek Cosmo/Moxie marki Black Diamond

Instrukcja obsługi i sposób konserwacji czołówek Cosmo i Moxie.

Instrukcja Cosmo/Moxie, MM5924_E

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

LAMPA LED NA CZOŁO COSMO/MOXIE

Trwałość baterii: Trwałość baterii zależy od następujących czynników:

 • Marka i stopień zużycia baterii.
 • “Czas odpoczynku”, czyli czas, podczas którego lampa była wyłączona.
 • Temperatura.
 • Wykorzystywane ustawienia lampy.

UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji. Przeprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji produktu powoduje unieważnienie gwarancji. Nieprawidłowe użytkowanie lampy może spowodować powstanie szkód dla użytkownika.

 

BATERIE

 • Należy używać baterii alkalicznych AAA.
 • Nie należy używać równocześnie baterii starych i nowych lub baterii różnego typu.
 • Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji zużytych baterii.
 • Należy wyjąć baterie podczas dłuższego przechowywania lub transportu urządzenia.

 

TRYBY ROBOCZE

 • Włączanie/wyłączanie: Kliknąć raz.
 • Przełączanie trybów bliskiego/dalekiego zasięgu: Wyłączyć i włączyć ponownie. Za każdym razem lampa zmienia tryb roboczy.
 • Modyfikacja poziomu światła: Wcisnąć i przytrzymać przycisk, kiedy urządzenie jest włączone lub wyłączone, w trybie bliskiego lub dalekiego zasięgu. Po osiągnięciu jasności maksymalnej lub minimalnej, światło zamiga, po czym działanie przycisku zostanie odwrócone.
 • Światło migające: Kiedy zasilanie jest wyłączone, szybko kliknąć trzykrotnie.

UTRZYMANIE

Temperatura: Maks. 60 °C (140 °F)

Odporność na działanie czynników atmosferycznych.

NIE zanurzać w wodzie.

 

CZYSZCZENIE

Przed i po każdym użyciu oraz przed przystąpieniem do przechowywania urządzenia należy upewnić się, że lampa jest czysta i sucha.

 • NIE przechowywać lampy, kiedy jest jeszcze mokra.
 • NIE podgrzewać.
 • Pasek elastyczny powinien być czyszczony wodą i delikatnym mydłem.
 • Lampa może być czyszczona miękką szmatką. NIE zanurzać w wodzie. Suszyć na wolnym powietrzu.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli lampa Cosmo/Moxie nie działa prawidłowo, należy:

 • Sprawdzić, czy baterie zostały włożone w prawidłowym kierunku i dotykają styków.
 • Wymienić baterie.
 • Sprawdzić styki i złącza pod kątem korozji, w razie konieczności wyczyścić je.
 • Kilkakrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika.

Problem nie został rozwiązany? Należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Black Diamond lub działem serwisu gwarancyjnego Black Diamond pod podanym numerem telefonu.

 

CZĘŚCI ZAMIENNE

Żadne części urządzenia nie mogą być wymieniane przez użytkownika, za wyjątkiem baterii. Lampa Cosmo/Moxie firmy Black Diamond spełnia wszystkie wymogi europejskiej Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG.

 

OSTRZEŻENIA

 • Dzieci do lat 12 mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 • Dla zmniejszenia ryzyka uduszenia, nie należy zakładać pasków lampy dookoła szyi.
 • Należy zawsze przed użyciem sprawdzać, czy lampa działa prawidłowo, a dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach krytycznych zabierać ze sobą drugą lampę i odpowiednią ilość rezerwowych baterii.
 • Nie patrzeć bezpośrednio w strumień światła lampy i nie kierować go prosto w oczy innych osób. Intensywne światło może spowodować uszkodzenie wzroku użytkownika lampy lub osób znajdujących się w pobliżu.

Firma Black Diamond Equipment nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, bezpośrednie, pośrednie bądź nieumyślne, a także jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania jej produktów lub z nim związane. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wykonywane czynności oraz ich konsekwencje.

 

GWARANCJA OGRANICZONA

Niniejszym udzielamy początkowemu nabywcy detalicznemu (Nabywca) obowiązującej przez jeden rok od daty zakupu gwarancji obejmującej wszystkie wady materiałowe i wykonawcze naszych produktów (Produkty). W przypadku produktów oświetleniowych, okres gwarancji wynosi trzy lata. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady ukrytej, powinien on zwrócić Produkt do miejsca zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przesłać Produkt do naszej firmy na podany adres. W zależności od naszej decyzji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Stanowi to całość zobowiązań naszej firmy wynikających z udzielanej gwarancji, a po upływie okresu gwarancyjnego zobowiązanie to wygasa. W odniesieniu do wszelkich roszczeń gwarancyjnych, nasza firma zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia dowodu zakupu.

Wyłączenie obowiązywania gwarancji:

Udzielana przez naszą firmę gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia naszych Produktów (na przykład zarysowanie lub zużycie krawędzi nart, zużycie podeszwy itp.), uszkodzeń spowodowanych ich modyfikacją lub przeróbką, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprawidłową konserwacją, wypadkiem, nieprawidłową obsługą, zaniedbaniem, uszkodzeniem lub wykorzystywaniem Produktu do celów, do których nie jest on przeznaczony. Niniejsza Gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, mogą mu jednak przysługiwać również dodatkowe uprawnienia określone przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jeżeli w treści niniejszej Gwarancji nie określono wyraźnie inaczej, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie bądź uboczne, a także wszelkie inne szkody, jakie mogłyby wyniknąć lub być związane z użytkowaniem Produktu. Niniejsza Gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, bezpośrednie bądź domyślne, w tym gwarancje dotyczące możliwości sprzedaży lub przydatności Produktu do jakichkolwiek celów (w niektórych krajach ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do gwarancji ubocznych lub związanych z użytkowaniem produktu nie jest możliwe bądź może obowiązywać w określonych wypadkach podczas okresu gwarancyjnego, tak więc powyżej określone ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika).

Niniejszy Produkt jest chroniony jednym lub wieloma z następujących patentów: US6249089B1, US6621225B2, US6650066B2, EP1120018B1, EP1206168B1

 

instrukcja - Instrukcja obsługi czołówek Cosmo/Moxie marki Black Diamond
Instrukcja dodana przez: eeeee
PARTNERZY