Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
HMS
Reklama
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi czołówki SPOT marki Black Diamond

Instrukcja, sposób użytkowania i konserwacji czołówka SPOT marki Black Diamond.

Instrukcja obsługi lampy punktowej na czoło

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA PUNKTOWA LED NA CZOŁO

Trwałość baterii zależy od następujących czynników:

 • Marka i stopień zużycia baterii.
 • “Czas odpoczynku”, czyli czas, podczas którego lampa była wyłączona.
 • Temperatura.
 • Wykorzystywane ustawienia lampy.

UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji. Przeprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji produktu powoduje unieważnienie gwarancji. Nieprawidłowe użytkowanie lampy może spowodować powstanie szkód dla użytkownika.

 

BATERIE (Ilustracje 2, 3, 4 i 5)

 • Należy używać alkalicznych, litowych lub doładowywanych baterii AAA.
 • Nie należy używać równocześnie baterii starych i nowych lub baterii różnego typu.
 • Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji zużytych baterii.
 • Należy wyjąć baterie podczas dłuższego przechowywania lub transportu urządzenia.

 

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Kiedy światło zostaje włączone w trybie białym, znajdujący się z boku lampy wskaźnik poziomu naładowania baterii świeci się przez 3 sekundy w następujących kolorach:

 • Zielony: poziom naładowania baterii wynosi > 50%.
 • Pomarańczowy: poziom naładowania baterii wynosi 25-50%.
 • Czerwony: poziom naładowania baterii wynosi < 25%. Czerwony wskaźnik niskiego poziomu baterii pozostaje zaświecony, kiedy baterie powinny zostać wymienione. Określony poziom naładowania dotyczy bieżącego ustawienia i trybu roboczego lampy. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy użyć funkcji przyciemiania lub trybu bliskiego zasięgu.

 

TRYBY ROBOCZE (Ilustracja 6)

Tryby robocze i ustawienia sprawiają, że lampa jest jednym z najbardziej uniwersalnych urządzeń tego rodzaju: praca z pełną mocą lub w trybie przyciemnionym, dla dalekiego lub bliskiego zasięgu, a ponadto noktowizor na podczerwień i oświetlenie stroboskopowe. Funkcja blokowania zapobiega niepożądanym wyciekom z baterii.

 • Włączanie/wyłączanie: Kliknąć raz. Włączony zostanie tryb dalekiego lub bliskiego zasięgu z najjaśniejszym ustawieniem.
 • Przełączanie trybów bliskiego/dalekiego zasięgu: Wyłączyć i włączyć ponownie. Za każdym razem lampa zmienia tryb roboczy.
 • Modyfikacja poziomu światła: Wcisnąć i przytrzymać przycisk, kiedy urządzenie jest włączone w trybie bliskiego lub dalekiego zasięgu i zwolnić, kiedy osiągnięty został pożądany poziom jasności. Po osiągnięciu jasności maksymalnej lub minimalnej, światło zamiga, po czym działanie przycisku zostanie odwrócone.
 • Noktowizor: Kiedy lampa jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, a następnie zwolnić, kiedy lampa LED zaświeci się światłem czerwonym. Po wyłączeniu lampa pozostanie w trybie noktowizora. Aby powrócić do zwykłego trybu światła białego, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, a następnie zwolnić, kiedy lampa zaświeci się światłem białym.
 • Światło stroboskopowe: Kiedy lampa jest wyłączona, zarówno w trybie czerwonego światła nocnego, jak i białego, szybko kliknąć trzykrotnie.
 • Blokowanie: Kiedy lampa jest wyłączona w trybie światła białego, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 6 sekund. Najpierw włączony zostanie tryb światła czerwonego, po czym w okienku pomiaru poziomu baterii zaświeci się niebieski wskaźnik. Aby odblokować lampę, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 6 sekund, a następnie zwolnić, kiedy lampa powróci do trybu światła białego. Aby uniknąć niepożądanego wycieku z baterii, lampa powróci do trybu zablokowanego, jeżeli przycisk nie zostanie zwolniony.

 

MOCOWANIE I REGULACJA ELASTYCZNEGO PASKA NA GŁOWĘ (Ilustracje 7, 8 i 9)

W taki sam sposób lampa może zostać zamocowana do pasków plecaków, uprzęży lub pasów zakładanych w talii. Po prawidłowym założeniu elastycznego paska na głowę, powinien on bezpośrednio dotykać czoła. Aby poluzować lub zacisnąć pasek, należy przesunąć plastikowy element regulacyjny w przód lub w tył.

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Lampa jest wodoodporna zgodnie z wymaganiami dotyczącymi klasy IPX4. Lampa będzie nadal działać w przypadku ochlapania wodą pod dowolnym kątem. Nie dotyczy to ochlapania cieczą o dużej zawartości soli lub wysokiej zasadowości. Woda może dostać się do komory baterii - w takich warunkach lampa będzie nadal działać, ale żywotność baterii zostanie zmniejszona. W rozdziale UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE zamieszczone zostały instrukcje dotyczące sposobu suszenia lampy.

♦ Nie należy używać lampy i narażać jej na działanie temperatur przekraczających 140° F (60° C).

♦ W bardzo niskiej temperaturze moc i żywotność baterii zostaną zmniejszone.

♦ Aby uniknąć zarysowania szkiełka, nie należy umieszczać lampy na jakiejkolwiek powierzchni szkłem do dołu.

 

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

Przed i po każdym użyciu oraz przed przystąpieniem do przechowywania urządzenia należy upewnić się, że lampa jest czysta i sucha. NIE PRZECHOWYWAĆ LAMPY, KIEDY JEST JESZCZE MOKRA. W celu wysuszenia należy wyłączyć lampę i otworzyć pokrywkę komory baterii. Wyjąć baterię i pozostawić lampę na wolnym powietrzu aż do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamknięciem jej.

 • Nie należy używać żadnych sztucznych źródeł ciepła w celu wysuszenia lampy.
 • Jeżeli lampa została narażona na działanie słonej wody, należy spłukać ją słodką wodą, a następnie wysuszyć i zmontować, aby uniknąć możliwości korozji.
 • Pasek elastyczny powinien być czyszczony wodą i delikatnym mydłem.
 • Nie należy prać go w pralce automatycznej lub zmywarce i nie czyścić strumieniem wody pod dużym ciśnieniem.
 • Nie czyścić urządzenia jakimikolwiek substancjami lub produktami ściernymi.
 • Jeżeli styki baterii są skorodowane, należy usunąć korozję, delikatnie pocierając drobnoziarnistym płótnem szmerglowym.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli lampa nie działa, należy:

 • Sprawdzić, czy baterie zostały włożone w prawidłowym kierunku i dotykają styków.
 • Wymienić baterie.
 • Sprawdzić styki i złącza pod kątem korozji, w razie konieczności wyczyścić je.
 • Kilkakrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika. Problem nie został rozwiązany? Należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Black Diamond lub działem serwisu gwarancyjnego Black Diamond pod podanym numerem telefonu.

 

CZĘŚCI ZAMIENNE

Żadne części urządzenia nie mogą być wymieniane przez użytkownika, za wyjątkiem baterii. Lampa Black Diamond spełnia wszystkie wymogi europejskiej Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG.

 

OSTRZEŻENIA

 • Dzieci do lat 12 mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 • Dla zmniejszenia ryzyka uduszenia, nie należy zakładać pasków lampy dookoła szyi.
 • Należy zawsze sprawdzać, czy lampa działa prawidłowo, a dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach krytycznych zabierać ze sobą drugą lampę i odpowiednią ilość rezerwowych baterii.
 • Nie patrzeć bezpośrednio w strumień światła lampy i nie kierować go prosto w oczy innych osób. Intensywne światło może spowodować uszkodzenie wzroku użytkownika lampy lub osób znajdujących się w pobliżu.

Firma Black Diamond Equipment nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, bezpośrednie, pośrednie bądź nieumyślne, a także jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania jej produktów lub z nim związane. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wykonywane czynności oraz ich konsekwencje.

 

GWARANCJA OGRANICZONA

Niniejszym udzielamy początkowemu nabywcy detalicznemu (Nabywca) obowiązującej przez jeden rok od daty zakupu gwarancji obejmującej wszystkie wady materiałowe i wykonawcze naszych produktów (Produkty). W przypadku produktów oświetleniowych, okres gwarancji wynosi trzy lata. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady ukrytej, powinien on zwrócić Produkt do miejsca zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przesłać Produkt do naszej firmy na podany adres. W zależności od naszej decyzji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Stanowi to całość zobowiązań naszej firmy wynikających z udzielanej gwarancji, a po upływie okresu gwarancyjnego zobowiązanie to wygasa. W odniesieniu do wszelkich roszczeń gwarancyjnych, nasza firma zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia dowodu zakupu.

 

Wyłączenie obowiązywania gwarancji:

Udzielana przez naszą firmę gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia naszych Produktów (na przykład zarysowanie lub zużycie krawędzi nart, zużycie podeszwy itp.), uszkodzeń spowodowanych ich modyfikacją lub przeróbką, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprawidłową konserwacją, wypadkiem, nieprawidłową obsługą, zaniedbaniem, uszkodzeniem lub wykorzystywaniem Produktu do celów, do których nie jest on przeznaczony. Niniejsza Gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, mogą mu jednak przysługiwać również dodatkowe uprawnienia określone przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jeżeli w treści niniejszej Gwarancji nie określono wyraźnie inaczej, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie bądź uboczne, a także wszelkie inne szkody, jakie mogłyby wyniknąć lub być związane z użytkowaniem Produktu. Niniejsza Gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, bezpośrednie bądź domyślne, w tym gwarancje dotyczące możliwości sprzedaży lub przydatności Produktu do jakichkolwiek celów (w niektórych krajach ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do gwarancji ubocznych lub związanych z użytkowaniem produktu nie jest możliwe bądź może obowiązywać w określonych wypadkach podczas okresu gwarancyjnego, tak więc powyżej określone ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika).

 

Niniejszy Produkt jest chroniony jednym lub wieloma z następujących patentów: US6249089B1, US6621225B2, US6650066B2, EP1120018B1, EP1206168B1. Dalsze wnioski patentowe oczekują na zatwierdzenie.

 

instrukcja - Instrukcja obsługi czołówki SPOT marki Black Diamond
Instrukcja dodana przez: eeeee
PARTNERZY